Juristalmere.nl is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Helaas kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, foutloos en actueel is. Daarom kan aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies per e-mail, via het contactformulier of op pagina’s van deze website geen rechten worden ontleend.

Verder aanvaardt Juristalmere.nl geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Juristalmere.nl door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Juristalmere.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Juristalmere.nl geen controle heeft. Juristalmere.nl draagt dan ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die websites of andere vormen van informatiebronnen.

Op de inhoud van de website, waaronder de teksten, uiterlijk van de website, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Juristalmere.nl, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Juristalmere.nl mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Juristalmere.nl

Vertrouwd en professioneel

Hoofdvestiging
(tevens postadres)
Transistorstraat 31
1322 CK Almere

Contactgegevens
Tel: 088 1166 550
info@juristalmere.nl
www.juristalmere.nl